^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

00

เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๑,๑๓๐๐ พ.อ.นันทโชติ ภู่วัฒนา เสธ.บชร.๔ และคณะ ได้ตรวจความพร้อมการเตรียมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๑ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ นขต.บชร.๔ ทั้ง ๓ หน่วยฝึก ( หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.สบร.๒๔ บชร.๔, หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔ และ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔ ) พร้อมได้เน้นย้ำการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.บชร.๔, มทภ.๔ ตลอดจนกฎระเบียบและข้อบังคับของ ทบ. ที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยฝึกฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ นขต.บชร.๔ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, พื้นหญ้า, ท้องฟ้า, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

01