^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

00

เมื่อ 10 พ.ค.61,0700 บชร.4 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปีครั้งที่ 3/61 รวมถึงวัดค่าดัชนีมวลกาย(BMI)ให้กับกำลังพลในสังกัด บก.บชร.4,
ควภ.บชร.4 และร้อย.บก.บชร.4 จำนวน 109 นาย ณ สนามหน้า บก.บชร.4 เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลได้ออกกำลังกายและปลูกฝังให้กำลังพลใส่ใจสุขภาพของตนเอง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

01