^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

กิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์

01

003

เมื่อ ๔ พ.ย. ๕๘  พ.อ.เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร รอง ผบ.บชร.๔ ได้นำกำลังพลของหน่วย บก.บชร.๔ ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรง สามารถตอบสนองต่อภารกิจของ ทบ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บก.บชร.๔

 
   
02 03
04 05
06
07 08
lineA091