^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

การฝึกประจำสัปดาห์

02

003

เมื่อ ๑๓ พ.ย. ๕๘ บชร.๔ ดำเนินการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าประจำสัปดาห์ การฝึกมีจำนวน ๒ ท่า คือท่าถอดหมวก สวมหมวก และท่าทำความเคารพ เพื่อให้กำลังพลเกิดความชำนาญและมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ ทบ.กำหนด โดยมี ร.ท.ชิตเดชา จิตตรง เป็นผู้ฝึก ณ บก.บชร.๔

 
   
01 03
04 05
06 07
08 09
10 11
12 14
15
lineA091