^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

00

เมื่อ ๒๑ ส.ค.๖๑ บชร.๔ โดย ศูนย์การเรียนรู้ พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกกะท้อน ที่ได้เดินทางมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจำวันของตัวนักเรียนเองได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

 

01