^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

83834 

003

เมื่อ ๒๐ ก.ย.๕๙ ๑๐๕๙ พล.ต.ธานินทร์ และคุณ กมลชนก สุวรรณคดี ผบ.บชร.๔/ผบ.ฉก.อโณทัย และภริยา ร่วมรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ค่ายสิรินธร ครบรอบ ๓๖ ปี ณ กรมทหารราบที่ ๑๕๒ ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

 83829
 83830
83831 
83832 
83835 
 83833
bli 2