^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/60

03

::เมื่อ 16 พ.ค. 60 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ นขต.บชร.4 ได้จัดพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/60 และแนะนำผู้บังคับบัญชา โดยมี พล.ต.บัญชา รักชื่อ ผบ.บชร.4 เป็นประธานฯ ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับทหารใหม่ และเน้นย้ำการปฏิบัติของผู้ฝึก,ครูฝึก และครูทหารใหม่ โดยให้ยึดถือแบบธรรมเนียมและระเบียบของ ทบ.อย่างเคร่งคัด บริเวณสนามหน้า ร้อย.บก.บชร.4::

01
02 
04 
05 
06 
07 
 08
 09
original 1197086941