โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริม (กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า)

 

กลุ่มตัดเย็บเครื่องแบบทหาร   กลุ่มแม่บ้าน พัน.สบร.24 บชร.4 ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มตัดเย็บเครื่องแบบทหารขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ การดำเนินการเริ่มจากการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกแม่บ้านที่สนใจในเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า โดยสมาชิกชมรมฯ ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า ดำเนินการอบรมและสอนให้ฟรี  เมื่อแต่ละคนมีความชำนาญจะรับงานมาแบ่งกันทำ อาจทำงานที่กลุ่ม หรือรับงานไปทำที่บ้าน  เมื่อเสร็จแล้วจะส่งงานที่กลุ่มเพื่อรอผู้ว่าจ้างมารับ งานที่ทำคือ รับตัดเย็บเครื่องแบบทหารทุกชนิด และปักเครื่องหมาย ป้ายชื่อ เย็บเสื้อยืดตัวใน สกรีนผ้าตามแบบ
 003
 408326
 
 408325  408327
408329 408330

003