โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริม (กลุ่มจัดดอกไม้พวงมาลา)

 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริม (กลุ่มจัดดอกไม้พวงมาลา)
 กลุ่มจัดดอกไม้-พวงมาลา  มีสมาชิก 3 คน  กลุ่มนี้ต่อยอดจากโครงการฝึกอบรมต้นกล้าอาชีพ ซึ่งมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาฝึกอบรมแม่บ้านให้ประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ เช่น การปลูกผัก ตัดผม เย็บเสื้อผ้า ทำขนมชนิดต่าง ๆ จัดดอกไม้-พวงมาลา เสริมสวยซึ่งแม่บ้านกลุ่มนี้มีการพัฒนาสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมมาประกอบเป็นอาชีพรายได้เฉลี่ย 3,000-15,000 บาท/เดือน003
 408321
 408322
 408323  408324

003