โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริม (กลุ่มผลิตเครื่องแกง)

 

กลุ่มผลิตเครื่องแกง  ผลิตเครื่องแกงจำหน่ายให้กับครอบครัวกำลังพล, โรงประกอบเลี้ยงของหน่วย และหน่วยข้างเคียงหรือตามที่ลูกค้าสั่ง  ได้ผ่านการตรวจมาตรฐาน GMP.    จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสงแล้ว  ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการขอ อย. ต่อไป

 003
 408313
 408314
 408315  408316

003