โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (กลุ่มธนาคารขยะ)

 

การจัดการขยะ เป็นนโยบายของกองทัพบก ที่ต้องการให้หน่วยทหารมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะแนวคิดการดำเนินงาน การทำขยะให้นำกลับไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบต่อที่พักอาศัย สิ่งแวดล้อม สุขภาพของกำลังพล และครอบครัวซึ่งกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ได้จัดรูปแบบการดำเนินการอย่างเป็นระบบสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นรายได้ของหน่วยและกำลังพล ในรูปแบบของธนาคารขยะ
ผลจากการดำเนินงาน การบริหารจัดการขยะของหน่วย จากการมีส่วนร่วมของกำลังพลและครอบครัว ทำให้เกิดความตระหนัก มีการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวัน ๆ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ซึ่งขยะที่จำเป็นต้องทำลายจริง ๆ อาจมีปริมาณน้อยลง อีกทั้งยังทำให้เกิดการสร้างประโยชน์ จากสิ่งที่ทุกคนเคยมองข้ามสามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินออมของครอบครัวกำลังพล สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นรายได้ของหน่วย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ วิธีดำเนินการ
๑. อบรมชี้แจง

๒. โครงสร้างของธนาคารขยะ

๓. กระบวนการซื้อ-ขาย/รับฝากขยะของหน่วย

๔. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการถอน

๕. หลักเกณฑ์การจ่ายคืนผลกำไรให้สมาชิก

408307
 003
 408301
 
 408304  408303
408305 408306

003