โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในกลุ่มสมาชิก ต่อมาได้เห็นประโยชน์ของการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับหน่วยมีพื้นที่ว่างเปล่าค่อนข้างมาก จึงได้ขยายพื้นที่ปลูกพืช-ผัก  ตามฤดูกาลรวมถึงการฝึกอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ  และทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เเละเพิ่มรายได้ภายในครัวเรือนของกำลังพล
 003
 408295
 408297
 408300  408298
408299 408296

003