^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สนับสนุนหน่วย พัน.ขส.๒๔ บชร.๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๒๒๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

กรุณาดาวน์โหลด