^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รยบ.ปกติขนาดใหญ่(อีซูซุ) สนับสนุนหน่วย พัน.ขส.๒๔ บชร.๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๗๙๖.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)

กรุณาดาวน์โหลด