^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน สนับสนุน พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๔๑๒.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน)

กรุณาดาวน์โหลด