^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมอาคารสำนักงาน สนับสนุนหน่วย ควภ.บชร.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,554.-บาท (แปดพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)

กรุณาดาวน์โหลด