^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอาคารสำนักงาน สนับสนุนหน่วย พัน.สบร.24 บชร.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 17,820.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

กรุณาดาวน์โหลด