^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาขนส่งรถยนต์ชำรุด ภายในวงเงิน ๕๘๓,๕๐๐.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

ตารางแสดงวงเงิน

กรุณาดาวน์โหลด 1

กรุณาดาวน์โหลด 2

กรุณาดาวน์โหลด 3