^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ เรื่อง ซื้อสี และสิ่งอุปกรณ์ฺ สายช่าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจํำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ ๑,๖๖๔,๐๒๖.-บาท ( หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันยี่สิบหกบาทถ้วน )

ตารางแสดงวงเงิน 1

ตารางแสดงวงเงิน 2

กรุณาดาวน์โหลด 1

กรุณาดาวน์โหลด 2

กรุณาดาวน์โหลด 3

กรุณาดาวน์โหลด 4