^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร

-เอกสารประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

-รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผน

-บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ประจำปีงบปรัมาณ 2562

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง