^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อสีและสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 1,577,170.-บาท

กรุณาดาวน์โหลดไฟล์

1.ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1.1โหลดไฟล์

1.2โหลดไฟล์

1.3โหลดไฟล์

2.ตารางแสดงวงเงินราคากลาง

2.1โหลดไฟล์

2.2โหลดไฟล์

3.บัญชีรายละเอียด

3.1โหลดไฟล์

3.2โหลดไฟล์