^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร (ชั้นนายร้อย) วงเงิน ๕๕๕,๖๕๐.-บาท

เอกสารประกาศเชิญชวน

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ 1

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4)

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ 1

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ 2

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ 3

บัญชีรายละเอียดแผนจัดหา

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ 1

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ 2

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ 3

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ 4