ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร (ชั้นนายร้อย) วงเงิน ๕๕๕,๖๕๐.-บาท

เอกสารประกาศเชิญชวน

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ 1

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4)

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ 1

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ 2

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ 3

บัญชีรายละเอียดแผนจัดหา

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ 1

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ 2

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ 3

- กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ 4