^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนโดยวิธีสอบราคาแลกเปลี่ยนยานพาหนะชำรุด กับยานพาหนะใหม่ วงเงิน 591,000.-บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

กรุณาดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวนโดยวิธีสอบราคาแลกเปลี่ยนยานพาหนะชำรุด กับยานพาหนะใหม่

กรุณาดาวน์โหลด1

กรุณาดาวน์โหลด2

เอกสารประกาศเชิญชวนโดยวิธีสอบราคาแลกเปลี่ยนยานพาหนะชำรุด กับยานพาหนะใหม่

กรุณาดาวน์โหลด1

กรุณาดาวน์โหลด2

กรุณาดาวน์โหลด3

กรุณาดาวน์โหลด4

กรุณาดาวน์โหลด5

กรุณาดาวน์โหลด6

กรุณาดาวน์โหลด7

กรุณาดาวน์โหลด8

บัญชีพัสดุของทางราชการที่จะแลกเปลี่ยน

กรุณาดาวน์โหลด1

กรุณาดาวน์โหลด2

บัญชีรายการสิ่งของที่ทางราชการต้องการ

กรุณาดาวน์โหลด