ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1,025,000- บาท ( หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

| |